[]

 

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden.
Riké Group te ArnhemNederland
Algemene verkoop- en leverings- voorwaarden van Riké Group
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder
nummer 09158922
Artikel 1 Definities.
• Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1: adviseur c.q.
leverancier: Glazengroothandel.nl (onderdeel van Riké Group VOF)
2: opdrachtgever c.q. cliënt: diegene die met de leverancier in een (pr‚-)
contractuele verhouding staat.
• Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
"goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren
zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve
uitingen.
• Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en
cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal
gedefinieerd beding (bv C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk
beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van
Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.
Artikel 2 Toepasselijkheid.
• Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane
aanbiedingen en op alle door leverancier gesloten overeenkomsten met
cliënt, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken
aan kopers.
• Lid 2: Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’
moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons
in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten
koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor
wiens rekening zaken worden geleverd.
• Lid 3: Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke
akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de overeenkomst waarop de
akkoordbevinding betrekking heeft.
• Lid 4: Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door leverancier
niet aanvaard, tenzij dat - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk schriftelijk
is overeengekomen. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de
koper doet aan het voorgaande niet af.
• Lid 5: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering
(van zaken)’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten
en werkzaamheden van welke aard dan ook.
Artikel 3 Offertes.
• Lid 1: Al onze offertes in welke vorm dan ook binden ons op geen enkele
wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het
tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke
eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde
orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
• Lid: 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier
het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
• Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de
leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder
voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.
Artikel 4 Prijzen.
• Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW
in Euro en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende
kostenbepalende factoren zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, grondstoffen
-en materiaalprijzen, loon -en transportkosten, verzekeringspremies,
belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
• Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde
artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden
geleverd.
• Lid 3: Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de
overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering,
verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze
verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het
recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit
laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit
veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging
genoemde prijs voorvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt,
dienst hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling
van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
Artikel 5 Annuleringen.
• Lid 1: Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk
annuleert, is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering
van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding,
bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles
onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens
winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.
Artikel 6 Levering van bedrukte goederen.
• Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten
behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht
tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
• Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter
goedkeuring aan cliënt te zenden indien dat voor het verstrekken van de
opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de
leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en
na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te
leggen aan cliënt.
• Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden
afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen
prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.
• Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en
kunnen behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
• Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt
vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is
cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend
wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten
en/of diensten.
• Lid 3:
In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele
producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor
uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of
internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of
productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt -in alle
gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goedereneen
vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen
overeen te komen uurtarief of vast tarief.
Artikel 8 Leveringen en levertijd.
• Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering
dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
• Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag
van totstandkoming van de overeenkomst, B. de dag van ontvangst door de
leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke, C. de dag van ontvangst
door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt
eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
• Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door
overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten,- dan wel de
overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te
ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten,
een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te
betalen.
• Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier
onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet
reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of
ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.
• Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten
behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal 10%
meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te
factureren.
• Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed
overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
• Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het
hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen
gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief
omzetbelasting en verzekering.
• Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af
magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door
leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken
aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn
geladen.
• Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport
plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder
uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden
dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekeningen risico van de
verzender komt.
• Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar
beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van
transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van
cliënt.
• Lid 11: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt kunnen
deze niet geretourneerd worden.
• Lid 12: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt
geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te
leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het
bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9 Reclames.
• Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen
schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij
overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van
schadevergoeding gehouden is.
• Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen
schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie
maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden
heeft.
• Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden
facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden
gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
• Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden
betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden
bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van
die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leveranciergarantie heeft
gegeven.
• Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem
hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder
uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende)
schadevergoedingsverplichting.
• Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van
leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer
enige erkenning van aansprakelijkheid.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.
• Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan
cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen
geheel is voldaan.
• Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten
overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden
werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat
cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
• Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van
vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de
leverancier.
• Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander
recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening
van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op
krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet
van het bepaalde in dit artikel.
• Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt
niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde
vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar
te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere
zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.
• Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat
hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de
onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na
terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in
geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met
de op de terugneming gevallen kosten.
• Lid 7: De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van
de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering
aan te tonen.
Artikel 11 Betaling.
• Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het
volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14
dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te
gelden heeft. Nalatigheid van cliënt ter zake van het afnemen van zaken, laat
de betalings - verplichting onverlet.
• Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen,
hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten,
vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op
de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
• Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder
uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
• Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de
levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of
zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te
verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te
schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een
vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van
leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. nietuitvoering
van de overeenkomst.
• Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van
rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling
het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een
rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente
met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.
• Lid 6: Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn
voor rekening van cliënt. De buiten gerechtelijke incassokosten worden vast
gesteld op 10% van de opeisbare vordering met een minimum van € 250,--.
• Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij
leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Aansprakelijkheid.
• Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende
ondergeschikten van leverancier, is leverancier slechts aansprakelijk voor
kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid
van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier
dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst
gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de
door leverancier geleverde zaken in verband waarmede de schade is
ontstaan.
• Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere
indirecte schade, geleden door cliënt en/of derden, door welke oorzaak ook
ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
• Lid 3: Indien cliënt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van
redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt,
levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om
niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner
beschikking stelt, is cliënt verplicht leverancier te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met
door leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.
• Lid 4: De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde
reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch,
dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij
zijn in dat geval vrij de zaken voor rekenening en risico van de koper onder
derden op te slaan.
• Lid 5: De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die
derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten
doen gelden, voorzover de wet zicht er niet tegen verzet dat deze uitspraken
voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
Artikel 13 Overmacht.
• Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze
macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid
niet van ons kan worden gevergd. (niet toerekenbare tekortkomingen in de
naleving). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen,
epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in -en uitvoerbeperkingen of
–verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet
tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde
of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van
overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 14 Ontwerpen, modellen etc.
• Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen,
gereedschap e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien
zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van
leverancier en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de
overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt worden.
• Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van
de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt,
betreffende intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 15 Geschillen/toepasselijk recht.
• Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
• Lid 2: Met inachtneming van het bepaalde in art. 108 van het wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de
Rechtbank Den Haag, tenzij deze forumkeuze in strijd is met de wet.
• Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt
aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.
Trans